Gesteunde projecten

Hier vind u een overzicht van de projecten die de afgelopen tijd een bijdrage hebben ontvangen uit het Steunfonds DISK.

2016

Het Steunfonds DISK ondersteunt in 2016 twee plaatselijke projecten:

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad, onder auspiciën van de Raad van Kerken in Zeeland, wil een voortzetting zijn van het vroegere arbeidspastoraat en DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) in Zeeland. Uitgangspunt is een participatieve sociale ethiek. De activiteiten beogen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kerken, vanuit de Bijbelse boodschap voor sociale gerechtigheid, op de agenda’s te houden.

Activiteiten
In samenwerking met de Provinciale Raad van Kerken het organiseren van een thema bijeenkomst rond sociaal-economische thema’s, geloof en economie, geloof en duurzaamheid, geloof en sociale kwestie.
Het organiseren van werkbezoeken rond een sociaal-economisch of sociaal-ethisch thema bij een bedrijf, onderneming, instelling, etc..

Het organiseren van een leeskring. Een groep mensen verenigt zich voor een aantal bijeenkomsten in de leeskring en spreekt met elkaar af een bepaald boek door te nemen. Vaak rond geloof en sociaal-economische thema’s of sociaal-ethische vraagstukken. Deze leeskring is bestemd voor ieder die mee wil denken en praten over duurzaamheid, spiritualiteit, verantwoordelijkheid van individu en samenleving.

Vaak wordt de leeskring afgesloten met een mini-symposium of studiemiddag, waarin een spreker of de auteur van het boek wordt uitgenodigd voor een lezing en gesprek.

Leeskring en mini-symposium 2016-2017
Als voorbeeld mag dienen de Leeskring van 2016-2017. Een groep mensen besprak het boek ‘Gratis geld voor iedereen’ van historicus Rutger Bregman. Tijdens de Studiemiddag waren een aantal vragen vanuit de Leeskring aan de inleider Raf Janssen gesteld, die er met een inleiding en een debat verder op inging. Leeskring en mini-symposium hebben geleid tot een werkdocument ‘Gratis geld. Naar het einde van de armoede. Een voorstel’, dat geleid heeft tot een advies aan de Raad van Kerken in Zeeland om een pleidooi te houden voor een basisinkomen voor mensen, die langdurig uitgesloten zijn van participatie door middel van een betaalde baan. De Raad van Kerken in Zeeland heeft dit pleidooi voor een basisinkomen overgenomen.
Klik hier om er meer over te lezen.

De Ariëns Prijs voor Diaconie van het aartsbisdom Utrecht

Klik hier voor meer informatie.

Ab Harrewijn Prijs

Het Steunfonds participeert in de activiteiten de Ab Harrewijn Prijs, sinds 2002 de opvolger van de uit 1998 daterende DISK Prijs.