Gesteunde projecten

Hier vind u een overzicht van de projecten die de afgelopen tijd een bijdrage hebben ontvangen uit het Steunfonds DISK.

2022

Plaatselijk

Het Steunfonds DISK ondersteunt in 2022 meerdere plaatselijke projecten.

Nico Adriaans Stichting

De NAS is een organisatie voor maatschappelijke opvang in de ruime zin van het woord. Zij vangt mensen op in diverse woonsettings (kleinschalige pensions en jongerenopvang) en biedt professionele hulpverlening in de vorm van maatschappelijk werk en ambulante woonbegeleiding. Daarnaast biedt zij integrale programma’s van activering en dagbesteding waarbij de deelnemers zich kunnen ontwikkelen in werkritme en het verbeteren van vaardigheden. Lees verder over alle initiatieven op: https://nasrotterdam.nl/.

De Nico Adriaans Stichting is in 2012 gestart met het project Jobscore, dat gevestigd is aan de Westzeedijk te Rotterdam. Het project heeft ruim acht jaar ervaring met het activeren van kwetsbare volwassenen met een verslavingsachtergrond om zo hun uitgangspositie in de maatschappij te verbeteren en hun kansen te verbreden en/of vergroten op de arbeidsmarkt. Het project bereikt dagelijks 60 deelnemers en werkt in nauwe samenwerking met de Pauluskerk Rotterdam om de genoemde doelen te realiseren. De werkzaamheden zijn prikwerkzaamheden in Charlois en Delfshaven en schoonmaakwerkzaamheden bij de RET. Een kleine groep deelnemers werkt in de houtwerkplaats.

Het Steunfonds DISK heeft in 2022 de aanschaf van werkschoenen, winterhandschoenen, werkbroeken en veiligheidshesjes mogelijk gemaakt.

Stichting Dienstverlening Ouderen training klachtenvrijwilligers

De aanvrager is de Stichting Dienstverlening ouderinitiatieven. Het postadres is in Delft, maar het project is in het hele land, omdat deze ouder(burger) initiatieven in het hele land bestaan, ongeveer 350. Het project betreft jonge mensen, die met hun beperking met professionele (24 uurs) zorg en begeleiding wonen en leven in diverse woonvormen, en hun ouders of mensen die voogd zijn. Er blijken dan verschillende visies te bestaan tussen het zakelijk en financieel besturen van de woonvorm en het samen leven in de woonvorm.

Het doel van het project is de training van vrijwilligers bij de klachtenprocedure, die de regeling van ouderinitiatieven kent. “Het faciliteren van ouderinitiatieven onder meer door te voorzien in een commissie van klachtenfunctionarissen en een klachtenregeling voor ouderinitiatieven, waarbij enerzijds de eigenheid van het ouderinitiatief wordt behouden en anderzijds ook aan de wetgeving Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt voldaan die een klachtenfunctionaris en klachtenregeling verplicht stelt voor ouderinitiatieven.”

Het bestuur heeft in 2022 trainingen voor klachtenvrijwilligers ondersteund. Lees verder op www.sdoi.nl

Stichting Het Grote Verhaal

De aanvrager is de Stichting Het Grote Verhaal. Het postadres is in Heemstede, maar het werk richt zich op het gehele land. De Stichting richt zich op onderwijzend Nederland, kringloopeconomie, ouders en jeugd. Het Grote Verhaal wil bijdragen aan studiebegeleiding, vorming en onderwijs middels het levend houden en aandragen van verhalen, kennis, wijsheid en inzichten, die voortkomen uit het christelijke Grote Verhaal dat in onze westerse wereld vele eeuwen van belang is geweest bij de ontwikkeling van een persoonlijk waardensysteem als vertrekpunt van denken en handelen. Uit identiteit, doelstelling en activiteiten komt naar voren dat de Stichting Het Grote Verhaal levensbeschouwelijk actief is. In het algemeen wil de Stichting verhalen uit de Bijbel multimediaal vormgeven en doorgeven.

Het bestuur heeft mede ondersteund de ontwikkeling van het verhaal van Sint Maarten multimediaal in beeld en woord vormgegeven. Het bestuur herkent in het Grote Verhaal van Sint Maarten een belangrijke diaconale dimensie, die via het gerealiseerde project in brede kring uitgezet kan worden. Het bestuur hecht grote waarde aan dit diaconale verhaal. Het Verhaal van Sint Maarten blijkt een groot succes te zijn geworden.

Op een vergelijkbare manier heeft het bestuur tevens de multimediale ontwikkeling gesteund van het Grote Verhaal van Sint Valentijn, dat eveneens een grote respons heeft opgeroepen onder de beoogde doelgroepen.

Lees verder op de website: www.hetgroteverhaal.nl

Landelijke initiatieven

Het Steunfonds DISK participeert in 2022 in landelijke initiatieven, die oorspronkelijk door arbeidspastoraat DISK gestart zijn en een zelfstandige voortzetting hebben gevonden.

Ab Harrewijn Prijs

Het Steunfonds DISK participeert in de activiteiten van de Ab Harrewijn Prijs, sinds 2002 de opvolger van de uit 1998 daterende DISK Prijs.

Lees verder op de website: www.abharrewijnprijs.nl

Officium Caritatis

Het Officium Caritatis is sinds 2020 een voortzetting van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad. In het Officium Caritatis bundelen gedelegeerden voor diaconie en caritas van de R.K. Bisdommen in Nederland met deelnemers van landelijke katholieke organisaties, die zich mede richten op diaconie en caritas, hun krachten. De voorzitter van het Officium Caritatis is Mgr. Dr. G.J.N. de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en bisschopreferent Kerk en Samenleving namens de R.K. Bisschoppenconferentie. Het bestuur steunt in 2022 een projectplan Communicatie van het Officium Caritatis met plannen voor een hernieuwde website en het starten van een digitale nieuwsbrief.

Lees verder op de website van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad: www.rkdiaconie.nl

2021

Het Steunfonds DISK ondersteunt in 2021 meerdere plaatselijke projecten.

Nico Adriaans Stichting

De NAS is een organisatie voor maatschappelijke opvang in de ruime zin van het woord. Zij vangt mensen op in diverse woonsettings (kleinschalige pensions en jongerenopvang) en biedt professionele hulpverlening in de vorm van maatschappelijk werk en ambulante woonbegeleiding. Daarnaast biedt zij integrale programma’s van activering en dagbesteding waarbij de deelnemers zich kunnen ontwikkelen in werkritme en het verbeteren van vaardigheden. Lees verder over alle initiatieven op: https://nasrotterdam.nl/.
De Nico Adriaans Stichting is in 2012 gestart met het project Jobscore, dat gevestigd is aan de Westzeedijk te Rotterdam. Het project heeft ruim acht jaar ervaring met het activeren van kwetsbare volwassenen met een verslavingsachtergrond om zo hun uitgangspositie in de maatschappij te verbeteren en hun kansen te verbreden en/of vergroten op de arbeidsmarkt. Het project bereikt dagelijks 60 deelnemers en werkt in nauwe samenwerking met de Pauluskerk Rotterdam om de genoemde doelen te realiseren. De werkzaamheden zijn prikwerkzaamheden in Charlois en Delfshaven en schoonmaakwerkzaamheden bij de RET. Een kleine groep deelnemers werkt in de houtwerkplaats.
Het Steunfonds DISK heeft in 2021 de aanschaf van werkschoenen, winterhandschoenen, werkbroeken en veiligheidshesjes mogelijk gemaakt.

Stadsdorp Goud Project Zorg en zelfdoding

De Stichting Stadsdorp Goud is een van de wijken van Amsterdam. Zie https://www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl/stadsdorp/stadsdorp-goud/.  De Stichting Stadsdorp Goud heeft een podcast laten ontwikkelen om het thema zelfdoding onder jongeren bespreekbaar te maken. De gedachten rond zelfdoding onder jongeren worden van verschillende kanten bezien in drie podcasts, die gemaakt worden in samenwerking met Maatschappelijk bespreekbaar maken in samenwerking met de stichting Zorg en Zelfdoding.

Stichting Nabestaandenzorg Haarlem

De Stichting Nabestaandenzorg Haarlem ondersteunt mensen bij het overlijden van een familielid en het verder omgaan met dit verlies. De confrontatie met het gemis, het zetten van de eerste stappen in een veranderd leven, de afwikkeling van de nalatenschap en de daarbij komende administratie kunnen voor veel vragen zorgen. Bij de Stichting Nabestaandenzorg werken betrokken nazorgconsulenten, die mensen in deze moeilijke periode bijstaan en ondersteunen. Zij hebben aandacht voor de situatie en helpen bij de verschillende vragen waar mensen mee te maken krijgen. Kijk en lees verder op: https://www.stichting-nabestaandenzorg.nl/.

De Stichting komt met veel mensen die met overlijden te maken hebben in aanraking. Zeker in tijden waarin de corona-epidemie is ontstaan. Om tegemoet te komen aan diverse vragen en situaties en om meer mensen te bereiken heeft de Stichting een project opgezet voor het maken van een podcastserie overleven en verlies. Met hulp van het Steunfonds DISK is een serie van podcast uitzendingen samengesteld rond diverse situaties die te maken hebben met leven en verlies. Met name de podcast ‘Wanneer mag je dood?’ en ‘Wie bepaalt of je dood mag?’.

U kunt de serie beluisteren op: https://www.stichting-nabestaandenzorg.nl/Podcasts.

Boek over buurtpastoraat en diaconie

Drs Herman van Well is als diaconaal onderzoeker actief met een promotie onderzoek naar diaconale presentie. De dissertatie beschrijft, onder het overkoepelende begrip ‘diaconale presentie’, de inzet, die drie ‘jonge’ (ontstaan rond de eeuwwisseling) interculturele kerken van drie verschillende protestantse tradities, hebben ontwikkeld met en voor de medeburgers van hun context, de Rotterdamse Tarwewijk. Tevens is er aandacht voor de betekenis van deze presentie en activiteiten voor (de bewoners van) de wijk en de betrokken vrijwilligers. Hiermee is het onderzoeksveld globaal aangeduid.

Het onderzoek is kwalitatief, empirisch, etnografisch en praktisch theologisch van aard en

  1. brengt drie jonge interculturele kerken in kaart uit verschillende protestantse tradities;
  2. beschrijft de lokale context van deze kerken, Tarwewijk op Rotterdam–Zuid;
  3. geeft de diaconale presentie en activiteiten, de visie en het beleid weer die deze kerken hebben ontwikkeld voor de wijk met de bewoners;
  4. overweegt en waardeert de betekenis hiervan voor (de bewoners van) de wijk en de betrokken vrijwilligers en externe instanties en organisaties;
  5. analyseert en reflecteert op de resultaten met het oog op de visie op en praktijken van diaconaat. 

De centrale vraagstelling om de doelstelling te realiseren luidt: welke visie op diaconaat (3) kunnen we onderscheiden in drie interculturele kerken (1) in dezelfde afgebakende geografische urbane context (2) en, hieraan gerelateerd, welke vormen van diaconale presentie en diaconaal handelen kunnen we waarnemen in elk van deze kerken (3); hoe wordt dit handelen door betrokkenen gewaardeerd (4) en wat voegt dit onderzoek toe aan de visie op en praktijken van diaconaat? (5)

Het Steunfonds DISK heeft de publicatie van dit onderzoek als handelseditie mogelijk gemaakt. Het boek wordt uitgegeven als aan de wetenschappelijke eisen richting een promotie voldaan zijn.

Stichting Ariëns-Comité

Ariëns Prijs voor Diaconie aartsbisdom Utrecht 2019

In het najaar van 2002 is besloten in het aartsbisdom Utrecht een diaconale prijs in het leven te roepen met de naam ‘Ariëns Prijs voor Diaconie’. Alphons Ariëns, priester van het bisdom, is het voorbeeld voor diaconale en missionaire betrokkenheid vanuit de kerk. De prijs wordt om de drie jaar uitgereikt.
Het Steunfonds DISK heeft de uitreiking van deze diaconale Prijs in 2022 mede mogelijk gemaakt. In het aartsbisdom wordt door het Ariëns-Comité en het Aartsbisdom Utrecht een oproep gedaan om plaatselijke initiatieven voor te dragen. Er zijn voor de editie van 2022 uiteindelijk 25 diaconale initiatieven voorgedragen. De jury van de Ariëns Prijs bezoekt alle voorgedragen initiatieven persoonlijk om zo een indruk te krijgen van hetgeen door wie allemaal gedaan wordt. Uit de bezoeken komen verhalen voort, die gebundeld zijn in een publicatie. Daarna stelt de jury de winnaars vast. De Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 (1.000 euro en een kunstwerk) wordt door bisschop T. Hoogenboom op22 oktober 2022 uitgereikt. Op die dag is ook de winnaar van de stembusstrijd voor de Publieksprijs bekend.  Zie verder op de site van het aartsbisdom Utrecht. (https://www.aartsbisdom.nl/home/diaconie/ariens-prijs-diaconie/)

Landelijke initiatieven

Het Steunfonds DISK participeert in 2021 in landelijke initiatieven, die oorspronkelijk door arbeidspastoraat DISK gestart zijn en een zelfstandige voortzetting hebben gevonden.

Ab Harrewijn Prijs

Het Steunfonds DISK participeert in de activiteiten van de Ab Harrewijn Prijs, sinds 2002 de opvolger van de uit 1998 daterende DISK Prijs.


2020

Het Steunfonds DISK ondersteunt in 2020 meerdere plaatselijke projecten.

Nico Adriaans Stichting

De NAS is een organisatie voor maatschappelijke opvang in de ruime zin van het woord. Zij vangt mensen op in diverse woonsettings (kleinschalige pensions en jongerenopvang) en biedt professionele hulpverlening in de vorm van maatschappelijk werk en ambulante woonbegeleiding. Daarnaast biedt zij integrale programma’s van activering en dagbesteding waarbij de deelnemers zich kunnen ontwikkelen in werkritme en het verbeteren van vaardigheden. Lees verder over alle initiatieven op: https://nasrotterdam.nl/.
De Nico Adriaans Stichting is in 2012 gestart met het project Jobscore, dat gevestigd is aan de Westzeedijk te Rotterdam. Het project heeft ruim acht jaar ervaring met het activeren van kwetsbare volwassenen met een verslavingsachtergrond om zo hun uitgangspositie in de maatschappij te verbeteren en hun kansen te verbreden en/of vergroten op de arbeidsmarkt. Het project bereikt dagelijks 60 deelnemers en werkt in nauwe samenwerking met de Pauluskerk Rotterdam om de genoemde doelen te realiseren. Constant zijn wij met onze deelnemers in gesprek om te achterhalen wat hun kwaliteiten zijn en wat hun intrinsieke motivatie is om bij ons te komen activeren. Kortom wat vinden zij leuk om te doen. Hierdoor komen zij weer in een positieve spiraal terecht wat zij juist zo nodig hebben. In 2017 zijn wij kleinschalig gestart met houtbewerken. Spullen van de straat opknappen en nieuwe dingen maken van oude spullen. Wij zien dat dit een positieve ontwikkeling te weeg brengt en steeds meer deelnemers willen zich hierbij aansluiten. Bij dit nieuwe initiatief kunnen wij gemiddeld 10 cliënten betrekken. Het Steunfonds DISK heeft de aanschaf van een langgatboormachine mogelijk gemaakt waardoor deze groep mensen zich verder kan ontwikkelen in het houtbewerken. Lees verder in de ‘Foto-impressie langgatboormachine’ en het werkstuk dat er mee gemaakt is.

Diaken de Snoo met Jongerenproject

Diaken de Snoo van de H. Alphonsuskerk in Beneden-Leeuwen heeft het plan kenbaar gemakt om met de vormelingen jongeren uit de jaren 2019-2020 en 2021 het Project Jongeren Club “4JÉ6” te gaan doen. De projectnaam is te lezen als “Vier Jezus” of “For Jezus”. Het doel is om regelmatig groepsbijeenkomsten te houden, waarin naast spel en ontspanning ook gesprek en uitwisseling mogelijk is over alles wat er in het leven gebeurt. De aanvraag is toegekend toen nog niet duidelijk was, welke impact de covid19-virus epidemie op het (kerkelijk) leven zou hebben. De noodzaak om met elkaar contact te hebben en elkaar op te zoeken werd groter.

Stichting Nabestaandenzorg Haarlem

De Stichting Nabestaandenzorg Haarlem ondersteunt mensen bij het overlijden van een familielid en het verder omgaan met dit verlies. De confrontatie met het gemis, het zetten van de eerste stappen in een veranderd leven, de afwikkeling van de nalatenschap en de daarbij komende administratie kunnen voor veel vragen zorgen. Bij de Stichting Nabestaandenzorg werken betrokken nazorgconsulenten, die mensen in deze moeilijke periode bijstaan en ondersteunen. Zij hebben aandacht voor de situatie en helpen bij de verschillende vragen waar mensen mee te maken krijgen. Kijk en lees verder op: https://www.stichting-nabestaandenzorg.nl/.

De Stichting komt met veel mensen die met overlijden te maken hebben in aanraking. Zeker in tijden waarin de corona-epidemie is ontstaan. Om tegemoet te komen aan diverse vragen en situaties en om meer mensen te bereiken heeft de Stichting een project opgezet voor het maken van een podcastserie over rouw, verlies en nalatenschap. Met hulp van het Steunfonds DISK is een serie van podcast uitzendingen samengesteld rond diverse situaties, waaronder ook verlies en rouw op de werkvloer.

Lees verder in bijgaande ‘Verantwoording Podcastserie over rouw, verlies en nalatenschap’.
U kunt de serie beluisteren op: https://www.stichting-nabestaandenzorg.nl/Podcasts.

Stichting Miss IQ

Stichting MissIQ stuurt tweedehands schoolmateriaal, sportspullen en muziekinstrumenten van Nederlandse scholen naar scholen op Curaçao. Met steun van de AFAS Foundation. Zo wil MissIQ de kans op een positieve toekomst van kinderen en jongeren vergroten en hen sociaal weerbaar maken. De aanpak van MissIQ is een duurzame vorm van ondersteuning. Goed onderwijs geeft kinderen de kennis en vaardigheden om ook zelf aan hun toekomst te bouwen. Door scholen (ook in achterstandswijken) te voorzien van de benodigde materialen helpt MissIQ mee aan een betere toekomst van kinderen en daarmee aan de toekomst van heel Curaçao. Sport, spel en muziek is belangrijk in de opvoeding. Daarom werft MissIQ ook dat soort materialen. Lees verder op: https://stichtingmissiq.nl/.

Stichting MissIQ ondersteunt ook kinderen in Nederland van Antilliaanse komaf bij de educatie op school, en dan met name kinderen uit huishoudens met lage inkomens. De Stichting Miss IQ heeft een jaar activiteiten spoorboekje opgesteld van de kosten waarin een kind tijdens het jaar ondersteund kan worden. Zoals aanschaf schoolkleding, schoolmateriaal, lesboeken, kosten activiteiten rond feestdagen, aanschaf fiets, bevordering van de Nederlandse taal. Het Steunfonds DISK heeft voor het seizoen 2020-2021 de ondersteuning van kinderen in Nederland van Antilliaanse afkomst ondersteund.

Stichting Oase Oosterbeek

Stichting Oase Oosterbeek heeft het initiatief genomen tot een inloop activiteit.  Het inloophuis is voor alle mensen, die behoefte hebben aan ontmoeting, samenzijn, andere mensen en biedt een war welkom. “Je mag er zijn” en “Niets hoeft” is het uitgangspunt. Een veilige omgeving waar vertrouwen kan groeien. Dat moet de basis bieden aan verdere gesprekken die dieper gaan en met zingeving en levensvragen te maken hebben. De Stichting werkt met professionals en vrijwilligers. Het Steunfonds DISK ondersteunt De Stichting Oase Oosterbeek met de toerustring van vrijwilligers en het voortzetten van het inloophuis in een nieuwe behuizing. Lees verder op: https://oaseoosterbeek.nl/steun-van-knr-pin-en-steunfonds-disk/.

Landelijke initiatieven

Het Steunfonds DISK participeert in 2020 in landelijke initiatieven, die oorspronkelijk door arbeidspastoraat DISK gestart zijn en een zelfstandige voortzetting hebben gevonden.

Ab Harrewijn Prijs

Het Steunfonds DISK participeert in de activiteiten van de Ab Harrewijn Prijs, sinds 2002 de opvolger van de uit 1998 daterende DISK Prijs.


2019

Het Steunfonds DISK ondersteunt in 2019 meerdere plaatselijke projecten.

Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek

De Stichting SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek begeleidt in de regio Oude IJsselstreek mensen met schulden. De Stichting werkt met gemiddeld 30 maatjes, die per jaar gemiddeld 6.000 tot 7.000 vrijwilligersuren maken. Gemiddeld ligt het aantal begeleide mensen tussen 200 en 225. De complexiteit van zowel de hulpvrager en diens achtergrond als van het oplossen van de schuldproblemen neemt toe. Daarbij komen de schulden uit een zzp-schap die moeizaam binnen de bestaande regelingen voor ondersteuning zijn te krijgen. Vroegsignalering van schulden voorkomt hogere schulden. De samenwerking hierin met de woningcorporatie Wonion geeft goede resultaten. De schuldhulpmaatjes krijgen verschillende hulpvragen te verwerken zoals forse achterstanden in betalingen, noodzakelijke begeleiding bij de financiële administratie, begeleiding bij belastingen, toeslagen, enz. Dit heeft als gevolg dat de maatjes goed opgeleid en blijvend geïnformeerd dienen te worden over de veranderende inhoud van deze instrumenten. Voor het oplossen van de schulden wordt ook gekeken naar mogelijkheden van het gebruik van de voedselbank, de mini manna winkel, de gemeentelijke voorzieningen, het noodfonds en de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek. Hieraan is dit jaar toegevoegd een pc-project waarbij de cliënt een digiset (een laptop, printer, computerstartcursus) ter beschikking wordt gesteld met als doel zelfstandig contact te kunnen leggen met allerlei instanties die digitaal werken. Ook hierin begeleidt het maatje. Het Steunfonds DISK heeft eenmalig bij wijze van experiment de aanschaf van vijf digisets ondersteund.

Project Werkloosheid Bergen Op Zoom

In april 2014 krijgen ruim 1.200 medewerkers van de sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen op Zoom ontslag aangezegd. Al snel komt het bisdom Breda met een verrassende reactie. Het Sint Franciscuscentrum zet een tweejarig diaconaal project op ter ondersteuning van deze baanloos geworden mensen. Het krijgt de naam ‘Uitzicht door inzet’. Als projectmedewerker wordt eind 2014 Ad van Loveren aangetrokken, een ervaren basispastor. Het doel is om ‘betrekkingen tussen baanlozen onderling en parochianen te stimuleren, zodat zij een nieuw perspectief kunnen ontwikkelen door actieve inzet voor elkaar’. Het bisdom voegt daaraan toe dat het wil ‘onderzoeken hoe deze baanlozen vanuit de parochie ondersteund kunnen worden om hun zelfrespect te behouden of te hervinden’. Over het verloop van dit project kunt u verder lezen bij de voorbeelden ‘Mensen van waarde’. Het Steunfonds DISK heeft na afloop van de twee projectjaren met een subsidie de begeleiding van de kerngroep van dit werklozenproject De Vuurtoren in Bergen Op Zoom mogelijk gemaakt. Ook is het project voorgedragen als een van de genomineerden voor de Ab Harrewijn Prijs 2019.

Ariëns Prijs voor Diaconie aartsbisdom Utrecht 2019

In het najaar van 2002 is besloten in het aartsbisdom Utrecht een diaconale prijs in het leven te roepen met de naam ‘Ariëns Prijs voor Diaconie’. Alphons Ariëns, priester van het bisdom, is het voorbeeld voor diaconale en missionaire betrokkenheid vanuit de kerk. De prijs wordt om de drie jaar uitgereikt. Het Steunfonds DISK heeft de uitreiking van deze diaconale Prijs in 2019 mede mogelijk gemaakt. In het aartsbisdom wordt door de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling, het Ariëns-Comité en het Aartsbisdom Utrecht een oproep gedaan om plaatselijke initiatieven voor te dragen. Er zijn voor de editie van 2019 uiteindelijk 31 diaconale initiatieven voorgedragen. De jury van de Ariëns Prijs bezoekt alle voorgedragen initiatieven persoonlijk om zo een indruk te krijgen van hetgeen door wie allemaal gedaan wordt. Uit de bezoeken komen verhalen voort, die gebundeld zijn in een publicatie. Daarna stelt de jury de winnaars vast. De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 (1.000 euro en een kunstwerk) is door bisschop T. Hoogenboom op 8 oktober 2019 uitgereikt tijdens een druk bezochte publieke presentatie van alle voorgedragen activiteiten en projecten. Ook is het boekje ‘Je moet het zien’ (zie pdf) gepresenteerd, dat later breed is verspreid in het aartsbisdom. De winnaar is geworden ‘Kearls unne mekaar’ te Vasse. Dit initiatief won met 1.743 stemmen (27%) bovendien de PublieksPrijs (eveneens 1.000 euro en een kunstwerk). Kearls unne mekaar “is een initiatief dat zich het lot aantrekt van mensen in de eigen samenleving, dat een gastvrije manier van werken heeft ontwikkeld, direct mensen ondersteunt en de mond roert in de kerk en in de wijk,” zo sprak mgr. Hoogenboom waarderend tijdens de prijsuitreiking. De tweede prijs, een kunstwerk en 750 euro, ging naar het fietsproject Low Budget Bikes Liemers. “Dit initiatief is op een indrukwekkende manier van onderop opgezet door enkele zeer betrokken mensen en […] praktiseert het kringloopmodel als nieuwe vorm van diaconale economie,” zo citeerde mgr. Hoogenboom het juryrapport. “Het heeft een grote impact in de wijk […] en is volgens de jury spraakmakend in kerk en samenleving.” Tijdens deze zesde editie van de Ariëns Prijs voor Diaconie werd voor het eerst ook de Ideeën Prijs (1.000 euro en een kunstwerk) uitgereikt voor een plan voor een diaconaal initiatief dat nog geen praktijk is. Winnaar werd het idee vanuit de H. Pancratiusparochie (Tubbergen e.o.) voor een pr-bus: de bedoeling is om met een tweedehands busje gevuld met materialen en flyers van parochiële activiteiten rondritten te maken in de geloofsgemeenschappen van de parochie. Zie verder op de site van het aartsbisdom Utrecht.

Europees netwerk arbeidspastores op bezoek in Heerlen

In Nederland heeft het katholiek arbeidspastoraat plaatselijk een geschiedenis achter de rug, beginnend vanaf 1943 in de mijnen in Zuid-Limburg en eindigend in 2009 met het ontslag van de laatste arbeidspastor in het bisdom Breda. Uit de plaatselijke initiatieven van protestants en katholiek arbeidspastoraat is een landelijk bureau DISK ontstaan, dat van 1972 tot 2014 gefunctioneerd heeft. (Klik hier om dit artikel te lezen) Op Europees vlak hebben de initiatieven in de Europese landen geleid tot een Europees netwerk van arbeidspastores, dat nog steeds actief is. Zo hebben de 34 aanwezigen van dit netwerk op 4 juni 2017, tijdens de internationale Pinksterbijeenkomst van priesterarbeiders, samen een open brief geschreven aan alle mensen van goede wil in Europa. Vanuit Nederland doen theologen en pastores mee, die op eigen initiatief in functies actief zijn vergelijkbaar met het vroegere arbeidspastoraat. Het Steunfonds DISK heeft op 8 juni 2019 een ontmoeting van het Europese netwerk van arbeidspastores in Nederland ondersteund. De groep bezocht in de middag met een mooi programma het presentiewerk in Heerlen. Lees verder in bijgaand artikel, dat verschenen is in het tijdschrift ‘Diakonie & Parochie’ van december 2019.

Raad van Kerken Oude IJsselstreek Stap vooruit Festival

De Raad van Kerken Oude IJsselstreek is een samenwerkingsverband van vier protestantse gemeentes (P.K.N.), één katholieke parochie (Maria Laetitia) en de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Varsseveld en omgeving. Het Steunfonds DISK ondersteunt de organisatie van het op zaterdag 12 oktober 2019 gehouden Stap Vooruit Festival. Het is een markt, waar allerlei initiatieven en hulpverlening zich presenteren voor mensen met een kleine beurs en voor mensen die op zoek zijn naar een zinvolle invulling van hun dagelijks leven. Naast organisaties die mensen begeleiden naar (vrijwilligers-)werk, zijn SchuldHulpMaatjes en formulierenhulp aanwezig en als absolute trekker de weggeefstand. Ook geven tal van sportclubs en verenigingen op het gebied van cultuur acte de présence. Er zijn kleine ondernemers te vinden die tegen sterk gereduceerde prijzen hun diensten aanbieden (fietsenmakers, automonteur, witgoedreparateur), maar ook tweedehands kledingzaken en goedkope hobby- en sieradenwinkeltjes. Tenslotte zijn er stands die aandacht besteden aan een gezonde levensstijl en aan goede voeding. Op dit festival hebben een aantal artiesten gespeeld: X-plain met Arthur ter Voert, bekend van The Voice of Holland 2015, Bokkie Peters en DJ Hubert. Daarnaast waren er modeshows en kwam er ‘koninklijk bezoek’.
“We willen proberen mensen uit hun isolement te halen”, aldus wethouder Peter van de Wardt van Oude IJsselstreek. “Mensen die in de schuldenproblematiek zitten hebben moeite om de drempel over te komen. Er zit een stukje schaamte achter.” Ivon van de Wetering kan dat gevoel begrijpen: “Je vertelt niet dat je geld tekort hebt en je vertelt niet dat je in de problemen zit”, zegt de organisator van de beurs. “Je probeert het op te lossen tot er iemand tegen je zegt: ‘ik weet voor jou een oplossing, wij gaan jou samen helpen’.” Bezoeker Mia Grob vond de beurs een goed initiatief. “De instanties hier slaan een warme deken om je heen”, vindt ze. “Maar bij de gemeente moet je met de billen bloot en soms met de staart tussen de benen weg.” Van de Wardt geeft aan dat er de komende jaren veel aandacht is voor mensen die onder de armoedegrens leven en erkent dat actie nodig is. “Het blijft onze aandacht houden want het is ook wel een zorg”, vindt de wethouder. “Zeker als we kijken naar de cijfers, het wordt niet minder.” Lees verder en bekijk de film.

Wittemer Beraad 2019

Het Wittemer Beraad is een sociale denktank die als doel heeft sociaal-maatschappelijke vraagstukken die in Limburg actueel zijn bespreekbaar te maken door het economische en sociale domein samen te brengen. ‘Rijnlands denken’ (het Rijnlandmodel) speelt in deze benadering een prominente rol. Zo wil het Wittemer Beraad een actieve bijdrage leveren in het dichten van een groeiende kloof in de Limburgse samenleving en werken aan een samenleving waarin ieder mens telt. Het Steunfonds DISK heeft de Conferentie: ‘Over de ontwikkeling en toegankelijkheid van het onderwijs in Limburg’ ondersteund, die gehouden is op 29 november 2019. Organisatoren zijn het Wittemer Beraad, in samenwerking met St. Bonaventura AOb-FNV, CNV-onderwijs, Beter Onderwijs Nederland (BON), Universiteit Maastricht en andere instellingen. Het welkomstwoord is uitgesproken door Philippe Cremers, voorzitter Wittemer Beraad. Prof. dr. Lex Borghans, hoogleraar Arbeidseconomie en Sociaal Beleid aan de Universiteit Maastricht hield een Lezing over ‘Ongelijkheid in onderwijs’. Dr. Herman Blom, lector aan de Hogeschool Stenden Leeuwarden. Rijnlands denken hield een Lezing over ‘Onderwijs en arbeidsmarkt’. De plenaire ochtendsessie werd afgesloten met een rondetafelgesprek met Karin Straus (lid van Limburgs Parlement), Francis van der Mooren (schoolbestuurder) en Ton Bastings(bestuurslid BON en docent Nederlands) onder leiding van Philippe Cremers. In de middag konden de deelnemers meedoen aan twee ronde tafelgesprekken en de Conferentie sloot af met een plenaire discussie.

Landelijke initiatieven

Het Steunfonds DISK participeert in 2019 ook in landelijke initiatieven, die oorspronkelijk door arbeidspastoraat DISK gestart zijn en een zelfstandige voortzetting hebben gevonden.

Ab Harrewijn Prijs

Het Steunfonds DISK participeert in de activiteiten van de Ab Harrewijn Prijs, sinds 2002 de opvolger van de uit 1998 daterende DISK Prijs.

Knooppunt Kerken en Armoede

Het Steunfonds DISK participeert in de activiteiten van het Knooppunt Kerken en Armoede, dat sinds 2005 de opvolger is van het oecumenisch landelijke werk van de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA. Zie verder op www.knooppuntkerkenenarmoede.nl


2018

Het Steunfonds DISK ondersteunt in 2018 meerdere plaatselijke projecten.

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad, onder auspiciën van de Raad van Kerken in Zeeland, wil een voortzetting zijn van het vroegere arbeidspastoraat en DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) in Zeeland. Uitgangspunt is een participatieve sociale ethiek. De activiteiten beogen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kerken, vanuit de Bijbelse boodschap voor sociale gerechtigheid, op de agenda’s te houden.

Duurzaamheid jaarthema 2018

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad en de werkgroep De Actieve Kerk hebben het gesprek over duurzaamheid geopend op zaterdag 21 april 2018 met een ‘Dag van de Aarde’ gespreksmiddag over energietransitie en groene kerken in Zeeland. In De Herberg aan het Bellamypark in Vlissingen praten Marten Wiersma (Zeeuwind, Biobased energy) en Peter Siebe, oprichter van het Christelijk Eco-Netwerk (CEN), nu Micha Nederland, over groene energie voor kerken. Beide sprekers zijn ervan overtuigd dat er voor kerken kansen liggen in energietransitie, ook in Zeeland. Met de ruim zeventig aanwezigen is een interessante middag ontstaan, die voortzetting vindt in de Zeeuwse parochies en kerkelijke gemeenten. In de kerken is er rond duurzaamheid een groene kerken beweging ontstaan.
Het Zeeuws Sociaal-ethisch Beraad van de Raad van Kerken heeft samenwerking gezocht met De Actieve Kerk (DAK) in Vlissingen om het jaarlijkse symposium in het najaar te kunnen organiseren. Het thema van ‘de groene kerk’ is voortgezet op de Dag van de duurzaamheid (Urgenda). Inmiddels zijn er een tiental groene kerken in Zeeland, en deze en zowel alle kerkgenootschappen als ook andere maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn uitgenodigd voor de Dag van de Duurzaamheid conferentie op 27 oktober 2018. Het thema luidde: “Duurzaamheid: ook ik kan het verschil maken!”. Lees verder in het bijgevoegde artikel, dat verschenen is in het tijdschrift ‘Diakonie & Parochie’ van maart 2019).

Project Jobscore in Rotterdam

De Adriaan Stichting is in 2012 gestart met het project Jobscore, dat gevestigd is aan de Westzeedijk te Rotterdam. Het project heeft ruim acht jaar ervaring met het activeren van kwetsbare volwassenen met een verslavingsachtergrond om zo hun uitgangspositie in de maatschappij te verbeteren en hun kansen te verbreden en/of vergroten op de arbeidsmarkt. Het project bereikt dagelijks 60 deelnemers en werkt in nauwe samenwerking met de Pauluskerk Rotterdam om de genoemde doelen te realiseren.
Constant zijn wij met onze deelnemers in gesprek om te achterhalen wat hun kwaliteiten zijn en wat hun intrinsieke motivatie is om bij ons te komen activeren. Kortom wat vinden zij leuk om te doen. Hierdoor komen zij weer in een positieve spiraal terecht wat zij juist zo nodig hebben. In 2017 zijn wij kleinschalig gestart met houtbewerken. Spullen van de straat opknappen en nieuwe dingen maken van oude spullen. Wij zien dat dit een positieve ontwikkeling te weeg brengt en steeds meer deelnemers willen zich hierbij aansluiten. Bij dit nieuwe initiatief kunnen wij gemiddeld 10 cliënten betrekken. Het Steunfonds DISK heeft de aanschaf van een set basis gereedschap mogelijk gemaakt waardoor deze groep mensen zich verder kan ontwikkelen in het houtbewerken. Lees verder in de Foto impressie Project Jobscore Houtbewerking.

Stichting Sint Martinus’ Pronkjewailn te Groningen

Projecten van Sint Martinus’ Pronkjewailn (= Gronings voor “pronkjuwelen”) willen middels verhalen laten zien, horen en beleven hoe mensen in kwetsbare situaties hun veerkracht hebben (her-)ontdekt waardoor ze minder kwetsbaar zijn geworden. De activiteiten hebben als doel om verschillende groepen stadjers met elkaar in verbinding brengen rond het thema armoede in de stad Groningen. We doen dit in het bijzonder door middel van het organiseren van een jaarlijks evenement rond deze thematiek op 11 november, de Vierdag van Sint Maarten, in de Martinikerk, de kerk van de stad Groningen, met een spin off door het jaar heen door middel van workshops en (het stimuleren van) verschillende andere activiteiten Gedurende het jaar zijn Workshops “Het andere gezicht van stad” georganiseerd voor uiteenlopende doelgroepen. Daarin stonden zeven Burgerinitiatieven in de stad centraal. Gestart door mensen die willen delen. Kennis, creativiteit, netwerken, of simpele dingen als gereedschap. Gespreksgroepen die ervaringen uitwisselen, je laten voelen dat je er niet alleen voor staat en ook in jou nog veel meer kracht en talent zit dan je zelf denkt. Want als armoede iets met je doet is het wel je het gevoel geven dat je niet meer vooruit komt. Niet meer gezien wordt.
Op 10 november 2018 is in de Martinikerk tijdens een inspirerend evenement rond armoede en veerkracht gehouden. Er is een boekje ‘Ik zie wat jij niet ziet’ gepresenteerd met persoonlijke portretten van mensen, die ondanks hun kwetsbare positie met veerkracht in het leven staan (productie van het boekje wordt gefinancierd door de Gemeente Groningen) Op deze avond werden de verhalen verteld in de vorm van theater en een film door Het Houten Huis, Spoken Word, een dialoog tussen twee moeders en korte interviews met de geportretteerden. Omlijst door muziek uit onverwachte hoek: een harmonieorkest van 50 personen dat zowel Sint Maarten liedjes als ‘klassiekers’ speelde. Commissaris van de Koning René Paas hield een gloedvol betoog over met elkaar in contact komen. Over vragen als: Wat kan ik voor jou doen? De gemeente Groningen bracht dit in de praktijk door de geportretteerden uit te nodigen voor klankbordgroepen die zich bogen over het Armoedebeleid voor de komende vier jaar. Tijdens het randprogramma is er ontmoeting en contact met allerlei sociale initiatieven rond armoede en kwetsbaarheid in Groningen. Nieuwe netwerken zijn zo ontstaan en oude zijn opgefrist. De inspiratiedag heeft veel aandacht gehad van de lokale en regionale media. Lees verder op: https://www.sintmartinuspronkjewail.nl/

Raad van Kerken Oude IJsselstreek Herfstfair 2018

Op woensdag 17 oktober is er een groot meedoen-evenement in de SSP-Hal van het Industriepark DRU in Ulft in de vorm van een gezellige herfstfair. Het motto is ‘Doe mee, verzilver je moment’. Deze markt biedt bezoekers tal van mogelijkheden om mee te doen in deze samenleving. Of het nu gaat om sport, cultuur of creativiteit, om opleidingen en cursussen of om betaald of vrijwilligerswerk, het is er te vinden in kraampjes en workshops. Zo is er een aanbod van verenigingen, een presentatie van Oude IJsselstreek Doet! en een banenmarkt, compleet met workshops over sollicitatievaardigheden. De organisatie is in handen van de Werkgroep Stap Vooruit, Sociaal Werk Oude IJsselstreek en de Raad van Kerken Oude IJsselstreek. Deze organisaties hebben de handen ineengeslagen om op de Dag van de Armoede een positief evenement neer te zetten, een dag waaraan werkelijk iedereen kan meedoen. Niets hoeft je tegen te houden. Zelfs al werken je benen, geest of portemonnee niet mee: Jij bent wie je bent, jij hoort erbij! Als slogan hanteert de organisatie dan ook: ‘Doe mee, verzilver je moment’. De Armoededag is geopend door burgemeester Otwin van Dijk. Daarna hebben deelnemers een rondgang gemakt langs de verschillende paviljoens van deze markt. In de ochtend kunnen ze meedoen met de workshops ‘Tips bij solliciteren’, ‘In gesprek met een recruiter’, ‘Update van de CV’ en ‘Loopbaan APK’. Op de herfstfair zijn er ook mogelijkheden om sportief, creatief of muzikaal bezig te zijn. Zo zijn er workshops voor koorzang, schilderen, maar ook voor balsporten. In de lunchpauze vertelt wethouder Van de Wardt iets over het meedoenbeleid van de gemeente en een toneelgroepje becommentarieert de dag met een aantal sketches. “De kracht ligt in wat we wél kunnen en niet in wat we niet kunnen, mensen moeten zich vooral niet schamen voor hun problemen”, stelt initiatiefnemer Ivon van de Wetering namens Stap Vooruit, een platform van de gemeente Oude IJsselstreek. Samen met de Raad van Kerken organiseerde die partij de markt. Van de Wetering raakte na een persoonlijk lastige periode geïnspireerd om anderen met hetzelfde probleem te helpen. “Ik vond het zo moeilijk om hulp te vragen, maar ook om te vinden waar ik terecht kon met mijn problemen.” De Herfstfair moest vooral een ontspannen en vrijblijvende uitstraling hebben. “Je moet al zoveel, maar hier mág je zijn op wat voor manier dan ook”, stelt Kor Datema, voorzitter van de Raad van Kerken. Zie het volgende bericht met film over de herfstfair 2018.

Landelijke initiatieven

Het Steunfonds DISK participeert in 2018 ook in landelijke initiatieven, die oorspronkelijk door arbeidspastoraat DISK gestart zijn en een zelfstandige voortzetting hebben gevonden.

Ab Harrewijn Prijs

Het Steunfonds DISK participeert in de activiteiten van de Ab Harrewijn Prijs, sinds 2002 de opvolger van de uit 1998 daterende DISK Prijs.

Knooppunt Kerken en Armoede

Het Steunfonds DISK participeert in de activiteiten van het Knooppunt Kerken en Armoede, dat sinds 2005 de opvolger is van het oecumenisch landelijke werk van de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA. Zie verder op www.knooppuntkerkenenarmoede.nl


2017

Het Steunfonds DISK ondersteunt in 2017 een plaatselijk project:

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad, onder auspiciën van de Raad van Kerken in Zeeland, wil een voortzetting zijn van het vroegere arbeidspastoraat en DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) in Zeeland. Uitgangspunt is een participatieve sociale ethiek. De activiteiten beogen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kerken, vanuit de Bijbelse boodschap voor sociale gerechtigheid, op de agenda’s te houden. Er is samenwerking gezocht en gevonden met de werkgroep De Actieve Kerk (DAK).

Leeskring en mini-symposium 2017-2018

De Leeskring van het Zeeuws-Sociaal Ethisch Beraad en de werkgroep De Actieve Kerk (DAK) is voortgezet in het seizoen 2017-2018. Een groep mensen besprak deze keer het boek ‘Gratis geld voor iedereen’ van historicus Rutger Bregman.
Tijdens de Studiemiddag in 23 april 2016 waren een aantal vragen vanuit de Leeskring aan de inleider Raf Janssen gesteld, die er met een inleiding en een debat verder op inging. Leeskring en mini-symposium hebben begin 2017 geleid tot een werkdocument ‘Gratis geld. Naar het einde van de armoede. Een voorstel’, dat geleid heeft tot een advies aan de Raad van Kerken in Zeeland om een pleidooi te houden voor een basisinkomen voor mensen, die langdurig uitgesloten zijn van participatie door middel van een betaalde baan. De Raad van Kerken in Zeeland heeft dit pleidooi voor een basisinkomen overgenomen, evenals de gemeente Terneuzen.

Ab Harrewijn Prijs

Het Steunfonds DISK participeert in de activiteiten van de Ab Harrewijn Prijs, sinds 2002 de opvolger van de uit 1998 daterende DISK Prijs.


2016

Het Steunfonds DISK ondersteunt in 2016 twee plaatselijke projecten:

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad, onder auspiciën van de Raad van Kerken in Zeeland, wil een voortzetting zijn van het vroegere arbeidspastoraat en DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) in Zeeland. Uitgangspunt is een participatieve sociale ethiek. De activiteiten beogen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kerken, vanuit de Bijbelse boodschap voor sociale gerechtigheid, op de agenda’s te houden.

Activiteiten
In samenwerking met de Provinciale Raad van Kerken het organiseren van een thema bijeenkomst rond sociaal-economische thema’s, geloof en economie, geloof en duurzaamheid, geloof en sociale kwestie.
Het organiseren van werkbezoeken rond een sociaal-economisch of sociaal-ethisch thema bij een bedrijf, onderneming, instelling, etc..

Het organiseren van een leeskring. Een groep mensen verenigt zich voor een aantal bijeenkomsten in de leeskring en spreekt met elkaar af een bepaald boek door te nemen. Vaak rond geloof en sociaal-economische thema’s of sociaal-ethische vraagstukken. Deze leeskring is bestemd voor ieder die mee wil denken en praten over duurzaamheid, spiritualiteit, verantwoordelijkheid van individu en samenleving.

Vaak wordt de leeskring afgesloten met een mini-symposium of studiemiddag, waarin een spreker of de auteur van het boek wordt uitgenodigd voor een lezing en gesprek.

De Ariëns Prijs voor Diaconie van het aartsbisdom Utrecht

In 2003 is in het Aartsbisdom Utrecht een diaconale prijs in het leven geroepen, die de naam draagt van Alphons Ariëns. In de vorige eeuw toonde deze priester van het aartsbisdom een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. De Ariëns Prijs wordt om de drie jaar uitgereikt.

Het gaat bij de Ariëns Prijs om een diaconaal project of activiteit. Dit is een activiteit gericht op:

  • Zorg en barmhartigheid
  • Gerechtigheid
  • Verzoening en vergeving

Met de diaconale Ariëns Prijs worden twee doelen nagestreefd:

a. De prijs wil aandacht en inzet voor diaconie stimuleren.
b. De prijs wil initiatieven stimuleren op het terrein van diaconie waarvoor anders geen geld is.

Van de genomineerde projecten is vanaf 2007 steeds een publicatie gemaakt met daarin een portret van de aangemelde activiteiten en projecten.
Er worden verschillende Prijzen uitgereikt, die bestaan uit een kunstwerk en een geldbedrag. Alle genomineerde initiatieven ontvangen tevens een klein kunstwerk als aandenken.

Klik hier voor meer informatie.

Ab Harrewijn Prijs

Het Steunfonds DISK participeert in de activiteiten van de Ab Harrewijn Prijs, sinds 2002 de opvolger van de uit 1998 daterende DISK Prijs.