Gesteunde projecten

Hier vind u een overzicht van de projecten die de afgelopen tijd een bijdrage hebben ontvangen uit het Steunfonds DISK.

2017

Het Steunfonds DISK ondersteunt in 2017 een plaatselijk project:

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad, onder auspiciën van de Raad van Kerken in Zeeland, wil een voortzetting zijn van het vroegere arbeidspastoraat en DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) in Zeeland. Uitgangspunt is een participatieve sociale ethiek. De activiteiten beogen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kerken, vanuit de Bijbelse boodschap voor sociale gerechtigheid, op de agenda’s te houden.

Leeskring en mini-symposium 2017-2018

De Leeskring van het Zeeuws-Sociaal Ethisch Beraad en de werkgroep De Actieve Kerk (DAK) is voortgezet in het seizoen 2017-2018. Een groep mensen besprak ook deze keer het boek ‘Gratis geld voor iedereen’ van historicus Rutger Bregman.

Vervolgens is in de middag van 9 december 2017 in de Herberg aan het Bellamypark 151 te Vlissingen een mini-symposium ‘Experimenteren met het basisinkomen’ gehouden. In samenwerking met ds. Wout Alserda  (van het ontmoetingscentrum de Herberg) is een zgn. ‘Inspiratie-interview’ of bezielingsgesprek gehouden met wethouder Cees Liefting uit Terneuzen. Liefting is als wethouder verantwoordelijk voor het Terneuzense  ‘experiment’ rondom het basisinkomen voor een selecte doelgroep. Als het aan wethouder Liefting ligt, hoopt de gemeente Terneuzen als eerste Nederlandse gemeente te kunnen gaan experimenteren met een basisinkomen. Twintig Terneuzenaars die nu nog in de bijstand zitten, krijgen dan twee jaar lang een gegarandeerd inkomen maar dan zonder sollicitatieplicht, tegenprestaties of andere voorwaarden. Liefting verwacht dat deze mensen, die geen betaald werk hebben, zich gezonder voelen als ze dankzij een gegarandeerd inkomen kunnen deelnemen aan de samenleving. Bovendien zou er voor de gemeente minder papierwerk gemoeid zijn met een basisinkomen dan met reguliere uitkeringen. Hij werd ter verantwoording geroepen op het Haagse Matje en verdedigde met succes de Terneuzense aanpak. Een inkomen verstrekken zonder verplichtingen, is strijdig met de Participatiewet, oordeelt het departement. Wethouder Cees Liefting van Terneuzen, verantwoordelijk voor het idee van de proef met het basisinkomen, denkt dat het ministerie van zijn plan is geschrokken. Hij wijst erop dat er mogelijkheden zijn voor een flexibele toepassing van de Participatiewet en gaat ervan uit dat het rijk Terneuzen nog steeds een kans wil bieden om ermee te experimenteren. “We worden vanuit het Rijk aangespoord om out of the box te denken”, zegt Liefting. “We willen niet denken vanuit het systeem; we willen juist gezondheidsproblemen oplossen die het gevolg zijn van het systeem.” Ds Wout Alserda zal hem interviewen over de achtergronden van het nieuwe systeem en zijn bron van inspiratie daarvoor.

Ab Harrewijn Prijs

Het Steunfonds DISK participeert in de activiteiten van de Ab Harrewijn Prijs, sinds 2002 de opvolger van de uit 1998 daterende DISK Prijs.

2016

Het Steunfonds DISK ondersteunt in 2016 twee plaatselijke projecten:

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad

Het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad, onder auspiciën van de Raad van Kerken in Zeeland, wil een voortzetting zijn van het vroegere arbeidspastoraat en DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) in Zeeland. Uitgangspunt is een participatieve sociale ethiek. De activiteiten beogen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kerken, vanuit de Bijbelse boodschap voor sociale gerechtigheid, op de agenda’s te houden.

Activiteiten
In samenwerking met de Provinciale Raad van Kerken het organiseren van een thema bijeenkomst rond sociaal-economische thema’s, geloof en economie, geloof en duurzaamheid, geloof en sociale kwestie.
Het organiseren van werkbezoeken rond een sociaal-economisch of sociaal-ethisch thema bij een bedrijf, onderneming, instelling, etc..

Het organiseren van een leeskring. Een groep mensen verenigt zich voor een aantal bijeenkomsten in de leeskring en spreekt met elkaar af een bepaald boek door te nemen. Vaak rond geloof en sociaal-economische thema’s of sociaal-ethische vraagstukken. Deze leeskring is bestemd voor ieder die mee wil denken en praten over duurzaamheid, spiritualiteit, verantwoordelijkheid van individu en samenleving.

Vaak wordt de leeskring afgesloten met een mini-symposium of studiemiddag, waarin een spreker of de auteur van het boek wordt uitgenodigd voor een lezing en gesprek.

Leeskring en mini-symposium 2016-2017
Als voorbeeld mag dienen de Leeskring van 2016-2017. Een groep mensen besprak het boek ‘Gratis geld voor iedereen’ van historicus Rutger Bregman. Tijdens de Studiemiddag waren een aantal vragen vanuit de Leeskring aan de inleider Raf Janssen gesteld, die er met een inleiding en een debat verder op inging. Leeskring en mini-symposium hebben geleid tot een werkdocument ‘Gratis geld. Naar het einde van de armoede. Een voorstel’, dat geleid heeft tot een advies aan de Raad van Kerken in Zeeland om een pleidooi te houden voor een basisinkomen voor mensen, die langdurig uitgesloten zijn van participatie door middel van een betaalde baan. De Raad van Kerken in Zeeland heeft dit pleidooi voor een basisinkomen overgenomen.
Klik hier om er meer over te lezen.

De Ariëns Prijs voor Diaconie van het aartsbisdom Utrecht

In 2003 is in het Aartsbisdom Utrecht een diaconale prijs in het leven geroepen, die de naam draagt van Alphons Ariëns. In de vorige eeuw toonde deze priester van het aartsbisdom een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. De Ariëns Prijs wordt om de drie jaar uitgereikt.

Het gaat bij de Ariëns Prijs om een diaconaal project of activiteit. Dit is een activiteit gericht op:

  • Zorg en barmhartigheid
  • Gerechtigheid
  • Verzoening en vergeving

Met de diaconale Ariëns Prijs worden twee doelen nagestreefd:

a. De prijs wil aandacht en inzet voor diaconie stimuleren.
b. De prijs wil initiatieven stimuleren op het terrein van diaconie waarvoor anders geen geld is.

Van de genomineerde projecten is vanaf 2007 steeds een publicatie gemaakt met daarin een portret van de aangemelde activiteiten en projecten.
Er worden verschillende Prijzen uitgereikt, die bestaan uit een kunstwerk en een geldbedrag. Alle genomineerde initiatieven ontvangen tevens een klein kunstwerk als aandenken.

Klik hier voor meer informatie.

Ab Harrewijn Prijs

Het Steunfonds DISK participeert in de activiteiten van de Ab Harrewijn Prijs, sinds 2002 de opvolger van de uit 1998 daterende DISK Prijs.