Wat is het Steunfonds?

Het Steunfonds DISK bestaat sinds 1988. De doelstelling was tot 2015 om “het bedrijfs- en arbeidspastoraat landelijk, internationaal en plaatselijk in de ruimste zin van het woord te bevorderen en hetzij direct, hetzij indirect financieel te ondersteunen”.
Landelijk bureau DISK heeft de activiteiten in het jaar 2014 moeten stoppen wegens onvoldoende financiële mogelijkheden. Ook de activiteiten voor de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA kwamen in datzelfde jaar om dezelfde reden tot een einde. Sindsdien is het werk van landelijk bureau DISK in een proces van afbouwen en overdragen aan anderen terechtgekomen.

Het Steunfonds DISK dat de donateuractie voor het arbeidspastoraat en landelijk bureau DISK verzorgde, bestaat nog steeds. Het is inmiddels versterkt door donaties vanuit de rechtspersonen, die hun werk aan het beëindigen zijn.

Het bestuur van het Steunfonds DISK heeft de doelstelling veranderd, zodat er een breder palet aan initiatieven en activiteiten ondersteund kan worden, dan volgens de oude doelstelling het geval was.

De Stichting Steunfonds DISK heeft ten doel:

  1. het stimuleren of het ondersteunen van bestaande of nieuwe initiatieven rond arbeid, economie en sociale kwestie door samenwerkingsverbanden van diaconie, caritas, kerk en samenleving binnen het kader van de ontwikkelde of zich ontwikkelende traditie van het christelijk en katholieke sociale denken;
  2. het bedrijfs- en arbeidspastoraat landelijk, internationaal, regionaal en plaatselijk in de ruimste zin van het woord te stimuleren en hetzij direct, hetzij indirect financieel te ondersteunen, zoals haar bestuur wenselijk acht”

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het Steunfonds DISK is bedoeld voor aanvragen uit oecumenisch kerkelijke of diaconale netwerken, die met hun activiteiten aansluiten bij de doelstelling.

De doelstelling is uiteen te leggen op drie terreinen:

  • bestaande of nieuwe initiatieven rond arbeid, economie en sociale kwestie
  • samenwerkingsverbanden van diaconie, caritas, kerk en samenleving
  • binnen het kader van de ontwikkelde of zich ontwikkelende traditie van het christelijk en katholieke sociale denken

Het bestuur beoordeelt ingekomen aanvragen volgens opgestelde criteria in het beleid.