De organisatie

Beleidsplan Steunfonds DISK 2023-2028

Dit beleidsplan van de stichting Steunfonds DISK is in augustus 2022 vastgesteld en loopt van 2023 tot 2028.

Doelstelling volgens de statuten

De Stichting Steunfonds DISK heeft ten doel:

 1. het stimuleren of het ondersteunen van bestaande of nieuwe initiatieven rond arbeid, economie en sociale kwestie door samenwerkingsverbanden van diaconie, caritas, kerk en samenleving binnen het kader van de ontwikkelde of zich ontwikkelende traditie van het christelijk en katholieke sociale denken;
 2. het bedrijfs- en arbeidspastoraat landelijk, internationaal, regionaal en plaatselijk in de ruimste zin van het woord te stimuleren en hetzij direct, hetzij indirect financieel te ondersteunen, zoals haar bestuur wenselijk acht”

De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het honoreren van subsidieverzoeken door personen of groepen personen of rechtspersonen die overeenkomen met de doelstelling en het verkregen subsidie willen gebruiken voor activiteiten of initiatieven die beantwoorden aan de doelstelling.

Verantwoordelijkheden

De stichting kent een stichtingsbestuur. Nieuwe stichtingsbestuurders worden door het bestuur benoemd. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen herbenoemd worden voor nog eens vier jaar.

Ten tijde van de vaststelling van dit beleidsplan bestaat het stichtingsbestuur uit:

Mevr. Pl. Robbers-van Berkel, voorzitter
Dhr. A.C.S.M. Borst, penningmeester
Dhr. H.J.G.M. Crijns, secretaris
Dhr. M.C.G.M. Brouwer, bestuurder
Dhr. H. Noordegraaf, bestuurder
Dhr. A.M. van den Hoogen, bestuurder

Inhoudelijk beleid

Het Steunfonds DISK bestaat sinds 1988. De doelstelling was tot 2015 om “het bedrijfs- en arbeidspastoraat landelijk, internationaal en plaatselijk in de ruimste zin van het woord te bevorderen en hetzij direct, hetzij indirect financieel te ondersteunen”.

Landelijk bureau DISK heeft de activiteiten in het jaar 2014 moeten stoppen wegens onvoldoende financiële mogelijkheden. Ook de activiteiten voor de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA kwamen in datzelfde jaar om dezelfde reden tot een einde. Sindsdien is het werk van landelijk bureau DISK in een proces van afbouwen en overdragen aan anderen terechtgekomen.

Het Steunfonds DISK dat de donateuractie voor het arbeidspastoraat en landelijk bureau DISK verzorgde, bestaat nog steeds. Het is de afgelopen jaren versterkt door donaties vanuit de rechtspersonen van het arbeidspastoraat, die hun werk aan het beëindigen zijn. Het bestuur van het Steunfonds DISK heeft in 2016 de doelstelling veranderd, zodat er een breder palet aan initiatieven en activiteiten ondersteund kan worden, dan volgens de oude doelstelling het geval was.

Positionering

In de uitvoering van het beleid richt het stichtingsbestuur zich tot anderen. Houdt u zich bezig met sociaal-economische thema’s? Bent u actief rond arbeid, economie en sociale kwestie door samenwerkingsverbanden van diaconie, caritas, kerk en samenleving binnen het kader van de ontwikkelde of zich ontwikkelende traditie van het christelijk en katholieke sociale denken? En doet u dat vanuit kerk of maatschappelijk activeringswerk of diaconaal en missionair werk? Dan kunt u voor uw activiteiten en kleinere projecten subsidie aanvragen bij het Steunfonds DISK.

U kunt denken aan werkdagen, manifestaties, cursussen rond geloof en economie, een Diaconale Prijs, de Ab Harrewijn Prijs, Dag van de duurzaamheid, Zondag van de Arbeid, een serie bijeenkomsten rond de Werken van Barmhartigheid, een M25 activiteit, een Sociaal-ethisch Beraad, Dag van de Diaconie, diaconale Prijs, en zo meer. Nieuwe initiatieven krijgen startgeld. Kleine onderzoeken naar diaconaal werk, de verwerving en besteding van diaconale middelen, de effecten van diaconale initiatieven, kunnen subsidie aanvragen.

Het Steunfonds DISK kan geen ondersteuning bieden in initiatieven, die voor het grootste deel uit loonkosten bestaan.

Als u een project of activiteit wilt uitvoeren dat valt binnen de doelstelling van de Stichting Steunfonds DISK kunt u bij ons een subsidie voor dat werk aanvragen.

Criteria voor het toekennen van subsidies

Inzake het beoordelen van binnengekomen projecten hanteert het bestuur de volgende criteria.

Projecten dienen:

 • op tenminste één van de beleidsgebieden van Steunfonds DISK actief te zijn:
 • arbeid, economie en sociale kwestie door samenwerkingsverbanden van diaconie, caritas, kerk en samenleving binnen het kader van de ontwikkelde of zich ontwikkelende traditie van het christelijk en katholieke sociale denken;
 • concrete activiteiten, pilotprojecten, die iets opbouwen onder verschillende doelgroepen, en praktisch werken tussen mensen bevorderen;
 • te werken met de kernwoorden uit de doelstelling van het Steunfonds DISK: de levensbeschouwelijke waarde of achtergrond is belangrijk;
 • actief uit te dragen dat er iets gedaan kan worden: anders denken, bevorderen van bewustwording, morele vorming, verandering van gedrag;
 • bij te dragen aan preventie en zorg op basis van een waardengerichte benadering;
 • de herkomst van de subsidie bekend te maken;
 • te worden aangevraagd op basis van een projectvoorstel met bijgevoegde begroting.

Een project kan maximaal een keer een subsidie ontvangen en de periode van een project kan twee kalenderjaren insluiten.

Niet toegekend worden aanvragen:

 • ter dekking van structurele kosten;
 • ten behoeve van personeel of personele lasten;
 • inzake het vereffenen van oude schulden;
 • als bekostiging van algemene conferenties.

Het bestuur beoordeelt binnenkomende aanvragen volgens opgestelde criteria.
Als het bestuur uw aanvraag positief honoreert, steunt u met uw project of initiatief ook de voortgang van ons werk.

Financieel beleid

Het Steunfonds DISK heeft een vermogen en gebruikt de opbrengsten uit dit vermogen en het vermogen zelf om subsidies te kunnen honoreren.

Tegelijk met de oproep via de site om voordrachten wordt via de site aan het netwerk een verzoek om donaties gedaan. Dit zijn de enige inkomsten van de stichting. Het grootste deel van de donaties is afkomstig van particulieren. Jaarlijks wordt op deze manier ongeveer 200 tot 300 euro aan inkomsten verworven.

Tegelijk wordt uit het vermogen zelf geput en het stichtingsbestuur kan jaarlijks tot een bedrag van 30.000 euro besteden aan activiteiten en initiatieven. Het is de verwachting dat gedurende de beleidsperiode het aanwezige vermogen grotendeels zal zijn besteed. Het Steunfonds DISK zal dan opgeheven worden.

Bestuurders ontvangen geen beloning en kunnen uitsluitend een vergoeding krijgen van aantoonbaar gemaakte onkosten die in opdracht van de stichting gemaakt zijn.