Subsidievoorwaarden

Inzake het beoordelen van binnengekomen projecten hanteert het bestuur de volgende criteria.

Projecten dienen:

 • op tenminste één van de beleidsgebieden van Steunfonds DISK actief te zijn:
 • arbeid, economie en sociale kwestie door samenwerkingsverbanden van diaconie, caritas, kerk en samenleving binnen het kader van de ontwikkelde of zich ontwikkelende traditie van het christelijk en katholieke sociale denken;
 • concrete activiteiten, pilotprojecten, die iets opbouwen onder verschillende doelgroepen, en praktisch werken tussen mensen bevorderen;
 • te werken met de kernwoorden uit de doelstelling van het Steunfonds DISK: de levensbeschouwelijke waarde of achtergrond is belangrijk;
 • actief uit te dragen dat er iets gedaan kan worden: anders denken, bevorderen van bewustwording, morele vorming, verandering van gedrag;
 • bij te dragen aan preventie en zorg op basis van een waardengerichte benadering;
 • de herkomst van de subsidie bekend te maken;
 • te worden aangevraagd op basis van een projectvoorstel met bijgevoegde begroting.

Een project kan maximaal een keer een subsidie ontvangen en de periode van een project kan twee kalenderjaren insluiten.

Niet toegekend worden aanvragen:

 • ter dekking van structurele kosten;
 • ten behoeve van personeel of louter personele lasten;
 • inzake het vereffenen van oude schulden;
 • als bekostiging van algemene conferenties.

Het bestuur beoordeelt binnenkomende aanvragen volgens opgestelde criteria.
Als het bestuur  uw aanvraag positief honoreert, steunt u met uw project of initiatief ook de voortgang van ons werk.

Stappenplan voor een subsidieaanvraag

Mensen die een aanvraag willen indienen dat voldoet aan bovengenoemde criteria, kunnen het volgende doen:

 • Maak een korte brief waarin u als indiener zich voorstelt, het project omschrijft, en aangeeft hoeveel subsidie gevraagd wordt. De brief dient voorzien te zijn van de correcte adresgegevens en bank- of girogegevens. De indiener dient over een bankrekening te beschikken. Indien de aanvrager een rechtspersoon is dan graag informatie over het bestuur en het nummer Kamer van Koophandel verstrekken.
 • De indiener kan zichzelf voorstellen met een folder, jaarverslag, andere publicatie.
 • Download het formulier voor subsidieaanvragen. Het formulier bevat uitrekbare invulvelden. Vul de gevraagde gegevens in: omschrijving van het project of de activiteit, doelgroepen, geplande activiteiten, beoogde resultaten, samenvatting en begroting.

De begroting dient volledig te zijn met geplande uitgaven en inkomsten. Andere financiers en subsidiegevers volledig in beeld brengen.

Het Steunfonds DISK ontvangt uw brief met bijlagen bij voorkeur per e-mail. Het bestuur vergadert twee keer per jaar en neemt in de tussentijd ook besluiten na onderling schriftelijk overleg.
U kunt inzake het inwinnen van informatie over het in te dienen project of activiteit of de subsidie aanvraag contact opnemen met de secretaris van het bestuur. E-mail: info AT steunfondsdisk.nl (i.p.v. AT een apestaartje invullen, zonder spaties ervoor en erachter).

Verantwoording geven

Als uw activiteit, initiatief project subsidie heeft ontvangen van het bestuur legt u na afloop van het project verantwoording af door middel van het overleggen van een inhoudelijk en een financieel verslag. Ook berichten in media kunnen worden bijgevoegd. De verantwoording ontvangt het bestuur graag binnen drie maanden na afloop van de activiteit, het initiatief of het project.